05. SDRUŽENÉ OSVĚTLENÍ

VÝPOČET A VYHODNOCENÍ DENNÍ SLOŽKY

POPIS

 

Výpočet a vyhodnocení sdruženého osvětlení obytných a pobytových místností (denní místnosti mateřských školek, kanceláře atd.)

Vyhodnocení sdruženého osvětlení u trvalých pracovišť (kuchyně, kanceláře)

optimalizace hmotového a barevného řešení interiéru

optimalizace rozměrů, polohy a materiálů oken

 

PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ:

Vyhlášky č. 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Pražských stavebních předpisů - Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy

Nařízení č.14/2018  Sb. hl. m. Prahy 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov - část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN EN 12464-1  - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1 Vnitřní pracovní prostory